Dvojjazyčný bilingválny program rozvíja chápanie dieťaťa, jeho jedinečnosť a osobnosť rýchlejšie. Osvojenie jazykov sa úzko prepája so zmyslovou skúsenosťou a situáciami, ktoré si dieťa priebežne  osvojuje v našej materskej škole. 

Jazyk si osvoja prirodzenou cestou tak, že ho majú možnosť intenzívne počúvať, imitovať a postupne používať. Dôležité je umožniť intenzívnu komunikáciu v edukačných aktivitách aj v každodenných činnostiach a tým poskytovať deťom nenahraditeľné podnetné prostredie tiež využívaním rôznych metód  pri jeho osvojovaní a rešpektovanie osobnosti dieťaťa.

Medzinárodná zostava našej materskej školy deti prirodzene včleňuje do multikultúrnej  výchovy.

Dôležitou súčasťou edukačného zámeru je autoregulácia dieťaťa. Znamená to sústavné vedenie dieťaťa čoho výsledkom je to, že deti lepšie zvládajú  nával negatívnych emócií, sú schopnejšie mobilizovať svoje sily pri zdolávaní prekážok, rešpektujú a dodržiavajú pravidlá.

Aktivity realizujeme v  príjemnom rodinnom prostredí, s využívaním moderných  učebných pomôcok, s množstvom moderných hračiek, s pestrým celodenným program formou zážitkového učenia, krúžkov a výletov ako aj škôlky v prírode.

Denný program máme upravený podľa vekových osobitostí detí. Pracujeme so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED-0.

Deti po ukončení  predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole získavajú slovné hodnotenie v písomnej forme, ako dokument na prechod z predprimárneho do primárneho vzdelávania.

Sme presvedčení, že každé dieťa je jedinečné a preto kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému dieťaťu na jeho ceste objavovaním sveta a využívame pri nich prirodzenú detskú zvedavosť a nespútanosť.

Vďaka zručnostiam získaným v bilingválnom programe môžu naši absolventi bezproblémovo pokračovať v štúdiu na základnej bilingválnej škole, či iných základných školách kde sa očakáva okrem dobrej prípravy do školy v materinskej reči aj vysoká úroveň ovládania cudzieho jazyka.

Related image