Nie jeden rodič si kladie otázku kedy je najlepšie začať s výučbou cudzieho jazyka u svojho dieťaťa. Dlhoročná skúsenosť ukazuje, že čím skôr, tým lepšie. Malé deti sa prirodzene učia rozumieť, hovoriť v každom jazyku, ktorým na ne hovoríme. Podnetné prostredie, ktorým deti obklopujeme a v tomto prípade je to iný jazyk je prioritou vo všetkých edukačných aktivitách počas celého dňa.

Popredné miesto vďaka celosvetovej komunikácii obsadil anglický jazyk, preto ako základ našej výuky využívame v tejto škôlke angličtinu  a španielčinu/ruštinu pre komunikáciu s deťmi od 2 do 6 rokov vo všetkých vzdelávacích aktivitách, ale aj v bežných denných činnostiach. Druhý jazyk k angličtine vyberajú rodičia pre svoje dieťa podľa vlastných potrieb.

Vytvorený systém vzdelávania je tzv. dvojjazyčný. Je zameraný na to, aby si deti osvojili komunikačné

kompetencie v anglickom jazyku a súbežne aj v materinskom jazyku.

Deti našu materskú školu opúšťajú s bilingválnymi zručnosťami skúseného hovorcu.

Benefit viacjazyčnej komunikácie vieme podporiť aj v poobedňajších krúžkoch formou zážitkového učenia v krúžku nemčiny a maďarčiny

Image result for international kids languages