Filozofia a osnova našho detského centra odráža a uznáva kultúrne hodnoty tak slovenskej, ako aj medzinárodnej komunity.

  • Cieľom medzinárodného vzdelávania je porozumenie rôznorodým kultúram a vzájomná úzka spolupráca v prospech splnenia individuálnych potrieb každého dieťaťa . Deťom musíme pomôcť v tom, aby prijali vzájomné rozdiely a vedeli oceniť svoju jedinečnosť a zároveň rozvíjať ich schopnosti spoločnej spolupráce pri hraní a učení.
  • Deťom dávame pocit istoty a bezpečia, že sú súčasťou jednej veľkej rodiny – kde môžu konať na základe ich vlastného záujmu tak, aby nimi vykonané činnosti ich napĺňali a dávali im pocit radosti.
  • Všetky aktivity vykonané počas dňa sú plánované tak, aby uspokojili všetky vekové kategórie. Tým pádom rozvíjame ich sebavedomie a schopnosť vlastného zhodnotenia. Chceme napomôcť deťom v tom, aby plynule ovládali komunikáciu u nás používaných jazykov (anglicky a slovensky), pri zachovaní úcty k vlastnej materinskej reči.
  • V procese výučby rovnako kladieme dôraz tak na činnosti v rámci, ako aj mimo detského centra. Aktivity vykonávané v prírode, mimo budovy detského centra – ako výchova k ochrane prírody, vytvorenie si a formovanie pozitívneho vzťahu k zdravej životospráve sú dôležitou súčasťou plánovaných aktivít.